Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Coöperatie Duurzaam EnergieRijk U.A.

Bij het doen van offertes en de uitvoering van opdrachten door Coöperatie Duurzaam EnergieRijk U.A. worden deze Algemene Voorwaarden gehanteerd, die integraal onderdeel uitmaken van de offerte, respectievelijk de overeenkomst van opdracht.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-   Opdrachtnemer: Coöperatie Duurzaam EnergieRijk U.A. (KvK nr. 58213864), gevestigd te Haaren;

-   Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt;

-   Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden;

-   Schriftelijk: In de vorm van een fysiek document of een email.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige rechtsbetrekkingen betreffende het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer.

1.3 Algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van Opdrachtgever en/of derden zijn niet van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten voor de uitvoering waarvan de inbreng van derden wordt betrokken.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. In het geval dat voorwaarden in de Opdracht afwijken van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden in de Opdracht.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Opdracht nietig zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht onverminderd van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden geacht ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 2 – Offertes en Opdrachten

2.1 Alle door Opdrachtnemer gedane offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.3 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Opdrachtgever af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.4 De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte door Opdrachtgever Schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is een inspanningsverplichting aangegaan.

3.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdig en naar beste weten alle relevante informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de benodigde informatie heeft verschaft.

3.3 Opdrachtnemer bepaalt na overleg met Opdrachtgever de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.

3.4 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever zorg voor de door Opdrachtnemer c.q. de ingeschakelde derde in redelijkheid gewenste faciliteiten, zonder dat hiervoor kosten aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Contractduur, uitvoeringstermijn

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking ervan voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.2 Eventueel in de Opdracht bepaalde termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht gelden slechts als redelijke inschatting en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van dergelijke termijnen levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Opdracht. Opdrachtgever kan, in geval van overschrijding van een dergelijke termijn een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen de werkzaamheden, behoudens overmacht, wel verricht dienen te zijn. 

Artikel 5 – Wijziging, meerwerk

5.1 Wijzigingen van de Opdracht, inclusief meerwerk, dienen in onderling overleg Schriftelijk te worden overeengekomen.

5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen en/of meerwerk als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de Opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen worden beïnvloed en gewijzigd.

Artikel 6 – Tarieven

6.1 Opdrachtnemer hanteert een uurtarief als grondslag voor zijn werkzaamheden, te vermeerderen met BTW.

6.2 Voor reistijd wordt € 37,50 excl. BTW per uur in rekening gebracht. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform het bepaalde in de Opdracht.

6.3 Onkosten die Opdrachtnemer voor de Opdracht maakt zijn niet in het uurtarief inbegrepen en zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.4 Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever – jaarlijks het in de Opdracht vermelde tarief te verhogen met maximaal het door het CBS vastgestelde percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Artikel 7 – Facturatie, betalingsvoorwaarden en termijnen

7.1 Tenzij specifiek in de offerte wordt aangeboden en overeengekomen zal facturatie plaatsvinden achteraf op maandelijkse basis.

7.2 Opdrachtgever is gehouden om iedere factuur van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

7.3 Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

7.4 Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking door/namens Opdrachtgever ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

7.5 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om zowel voor als na de totstandkoming van de Opdracht voor de uitvoering van de Opdracht voldoende zekerheid voor de betaling c.q. een vooruitbetaling te verlangen, dit onder opschorting van de uitvoering van de Opdracht, totdat de zekerheid is verschaft c.q. de vooruitbetaling is ontvangen.

7.6 Opdrachtgever kan uitsluitend aan Opdrachtnemer bevrijdend betalen. Betalingen aan door hem ingeschakelde derden, van welke aard of in welke vorm ook, zijn niet toegestaan en ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.

7.7 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daartoe in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde van betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, tenzij de daaruit voortgevloeide schade het gevolg is van een bewust roekeloos of opzettelijk handelen of nalaten van Opdrachtnemer zelf.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, doch niet uitsluitend, vertragingsschade en winstderving.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een Opdracht is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag exclusief BTW van de Opdracht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Voor Opdrachten die een looptijd hebben van minimaal zes maanden, geldt een beperking tot maximaal het factuurbedrag, exclusief BTW van de Opdracht over de laatste drie maanden, dit tot een maximum van € 50.000,--.

8.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die daarom hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Indien naar het redelijke oordeel van Opdrachtnemer als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten zijn macht liggende omstandigheid, nakoming door Opdrachtnemer zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft hij het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Opdracht tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

9.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk, ziekte en arbeidsongeschiktheid en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

9.3 Partijen hebben het recht gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 10 – Opzegging

10.1 Partijen kunnen de Opdracht om gewichtige redenen bij aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een termijn van twee volle kalendermaanden.

10.2 Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, is hij gehouden aan Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste opzegging voortvloeiende schaden en kosten.

Artikel 11 – Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

11.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11.3 Het bepaalde in dit artikel blijft van kracht na het einde van de Opdracht.

11.4 In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete ter grootte van € 5.000,--, vermeerderd met een bedrag ter grootte van € 500,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

  

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem op grond van de Auteurswet toekomen.

12.2 Modellen, methodieken en instrumenten die door Opdrachtnemer ontwikkeld en/of toegepast worden voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of enige andere vorm van openbaarmaking hiervan is uitsluitend toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtnemer blijft rechthebbende ten aanzien van de in het kader van de Opdracht aangewende eigen knowhow en kennis.

12.4 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, waaronder, doch niet uitsluitend, rapporten en adviezen ten behoeve van Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, indien en voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van door hem geleverde materialen tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

12.7 Het bepaalde in dit artikel blijft van kracht na het einde van de Opdracht.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

1.Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of indien op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

2.Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest, of zijn bedrijf overdraagt of fuseert;

3.Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen, na door Opdrachtnemer hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

4.Opdrachtnemer de verlening van de betreffende dienst staakt.

13.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer bij tekortkoming in de nakoming van Opdrachtgever rechtens toekomende bevoegdheden, waaronder, doch niet uitsluitend, die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

13.3 Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij al ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige leden van dit artikel bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Ieder geschil tussen partijen dat voortvloeit uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

14.2 Op elke Opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de vestiging van de Kamer van Koophandel waaronder Opdrachtnemer ressorteert.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van al bestaande Opdrachten.